COVID - 19

Poradnik dla chorych na raka płuca.

 

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało zaadoptowany do pandemii COVID-19 poradnik dla chorych na raka płuca:  https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-during-the-covid-19-pandemic/lung-cancer

Przegląd zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w raku płuca w czasie pandemii COVID-19

 

W Journal of Thoracic Oncology opublikowano wszechstronny przegląd zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w raku płuca w czasie pandemii COVID-19.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/treatment-guidance-for-lung-cancer-patients-during-the-covid-19-pandemic---journal-of-thoracic-oncology-publishes-comprehensive-overview

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - Zalecenia w COVID-19.

 

https://www.aotm.gov.pl/www/zalecenia-covid-19-2/

Prof. Rafał Dziadziuszko: zastosowanie telemedycyny podczas pandemii – doświadczenie polskie:

https://ascopost.com/videos/covid-19-and-cancer-care/rafal-dziadziuszko-on-using-telemedicine-during-the-pandemic/?email=8369489ef65285ea5c0a6065fc7946e7c6d6555a79a7f9f4e8d3d5c1109b5fa6&utm_medium=email&utm_source=TAPEN-%202020-0506&bc_md5=e8037dec7dbe51b317adc08dc78b709b

 

 

JCO Global Oncology - Desai A. i wsp. „COVID-19 and Cancer: Lessons From a Pooled Meta-Analysis.”

 

W meta-analizie 11 badań stwierdzono, że zbiorczy współczynnik występowania raka wśród chorych z infekcją COVID-19 wynosił 2% (95% CI=2,0%–3,0%). W 5 badaniach z wielkością próby ≤100 chorych współczynnik pozostawał w zakresie od 1% do 6%, natomiast dla wielkości próby od 32 do 99 chorych całkowity współczynnik występowania raka wynosił 3,0% (95% CI=1,0%–6,0%). W kolejnych 6 badaniach z wielkością próby >100 całkowity współczynnik występowania raka wynosił od 1% do 7%, a dla zakresu od 137 do 1 590 wynosił 2.0% (95% CI = 1%–3%).

https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/GO.20.00097

 

Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne ESMO dla raka płuca zaadoptowane do pandemii COVID-19

https://www.esmo.org/guidelines/lung-and-chest-tumours/lung-cancer-in-the-covid-19-era 

 

 

Zalecenia ESTRO, dotyczące radioterapii w czasie pandemii COVID-19. 

https://www.estro.org/About/Newsroom/News/COVID-19-Published-in-ctRO-COVID-19-Global-Radiati

 

 

 

Komunikat PTChP w sprawie COVID-19:

http://www.ptchp.org/index.php/aktualnosci-i-ogloszenia/431-komunikat-ptchp-ws-covid-19

 

 

 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) opublikowało zalecenia, dotyczące bezpiecznego zachowania w czasie pandemii COVID-19 chorych na raka, ich opiekunów i personelu medycznego.

https://jnccn.org/fileasset/jnccn1805_COVID-19_Cinar-preprint.pdf

 

 

Aktualne wytyczne ELSO dotyczące stosowania ECMO u pacjentów z COVID-19 i ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową:

https://ptkt.pl/aktualne-wytyczne-elso-dotyczace-stosowania-ecmo-u-pacjentow-z-covid-19-i-ciezka-niewydolnoscia-krazeniowo-oddechowa/

 

 

Dr G. V. Scagliotti: „Trwa walka z COVID-19 – informacje z Włoch.” 

https://www.ascopost.com/videos/covid-19-and-cancer-care/giorgio-scagliotti-on-the-ongoing-battle-against-covid-19-update-from-italy/?email=8369489ef65285ea5c0a6065fc7946e7c6d6555a79a7f9f4e8d3d5c1109b5fa6&utm_medium=email&utm_source=TAPEN-%202020-0420

 

 

Dr G. V. Scagliotti: „Zbliżająca się fala COVID-19 - doświadczenia z Włoch.” 

https://www.ascopost.com/videos/covid-19-and-cancer-care/giorgio-scagliotti-on-the-oncoming-waves-of-covid-19/?email=8369489ef65285ea5c0a6065fc7946e7c6d6555a79a7f9f4e8d3d5c1109b5fa6&utm_medium=email&utm_source=TAPEN-%202020-0420

 

 

Oncologist - Al-Shamsi H.O. i wsp. A Practical Approach to the Management of Cancer Patients During the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID‐19) Pandemic: An International Collaborative Group.

 

W artykule omówiono, między innymi, alokację zasobów oraz poświęcono specjalną uwagę chorym na raka płuca w czasie pandemii COVID-19.

https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1634/theoncologist.2020-0213

COVID-19 i rak płuca

 

 International Association for the Study of Lung Cancer opublikowało przewodnik “COVID-19 i Lung Cancer”.

 https://www.lungcancernews.org/iaslcs-guide-to-covid-19-and-lung-cancer/

Testy COVID-19

 

Testy w kierunku SARS-CoV-2 u chorych na raka płuca. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923753420392930

 

 

Pytania i odpowiedzi w kontekście COVID-19

 

Trafne pytania, dotyczące opieki na chorymi na raka płuca w kontekście COVID-19.

https://www.lungcancernews.org/wp-content/uploads/2020/04/Covid19_8.5x11-PatientCare_0320-2.pdf

Rak płuca najczęściej występującym nowotworem (28%) u chorych na raka z SARS-CoV-2 w Chinach

 

Liang W. i wsp. “Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China” – artykuł w Lancet Oncology.

 

Autorzy, reprezentujący National Clinical Research Center for Respiratory Disease i współpracujący z National Health Commission of the People's Republic of China określili prospektywną kohortę dla monitorowania przypadków COVID-19 w Chinach w której do 31 stycznia 2020 r.zebrano 2 007 przypadków, laboratoryjnie potwierdzonych COVID-19, z 575 szpitali w 31 prowincjach (417 nie zostało włączonych do analizy z uwagi na niedostateczną dokumentację wcześniejszych chorób). U 18 (1%; 95% CI; 0,61–1,65) spośród 1 590 przypadków COVID-19 potwierdzono choroby nowotworowe, co jest wyższym wskaźnikiem niż populacyjne występowanie nowotworów w Chinach (285,83 [0,29%] na 100 000 osób – statystyki z 2015 r.). Rak płuca był najczęściej występującym nowotworem [5 (28%) z 18 chorych], a 4 (25%) z 16 chorych (dwoje z 18 miało nieznany status leczenia) było w poprzedzającym miesiącu poddanych chirurgii lub otrzymało chemioterapię, natomiast pozostałe 12 (25%) było chorymi nowotworowymi, pozostającymi w rutynowej obserwacji po resekcji. W porównaniu do chorych nienowotworowych, chorzy na raka byli starsi [średnia wieku 63,1 lat (SD 12,1]) vs 48,7 lat (16,2)], częściej palili tytoń [4 (22%) z 18  vs 107 (7%) z 1 572 chorych], częściej występowało u nich tachypnoe [8 (47%) z 17  vs 323 (23%) z 1 377 chorych; częściowy brak danych dla tachypnoe) oraz mieli gorszy obraz w wyjściowej diagnostyce TK [17 (94%) z 18  vs 1 113 (71%) z 1 572 chorych. Zaobserwowano nieistotne różnice w płci, pozostałych parametrach wyjściowych, chorobach współistniejących czy patologii w obrazie RTG. Co najważniejsze, u chorych nowotworowych zaobserwowano wyższe ryzyko poważniejszych zdarzeń (definiowanych jako procent chorych przyjętych na OIOM i wymagających wentylacji lub zgon) – [u siedmiu (39%) z 18 vs 124 (8%) z 1 572 chorych; w Fisher's exact p=0,0003)]. Dodatkowo u chorych, którzy w poprzedzającym miesiącu byli operowani lub otrzymali chemioterapię, numeryczne ryzyko poważnych klinicznie zdarzeń było wyższe [3 (75%) z 4 chorych] w porównaniu do pozostałych [6 (43%) z 14]. Różnice te zostały później potwierdzone w regresji logistycznej ( odds ratio, OR=5,34; 95% CI; 1,80–16,18; p=0,0026) po skorygowaniu o inne czynniki ryzyka, włączając w to wiek, historię palenia tytoniu i choroby współistniejące. Wśród chorych nowotworowych starszy wiek był jedynym czynnikiem ryzyka poważnych zdarzeń (OR=1,43; 95% CI; 0,97–2,12; p=0,072). U chorych na raka płuca w porównaniu do innych typów raka nie stwierdzono wyższego prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych zdarzeń [1 (20%) z 5  vs 8 (62%) z 13; p=0,294], dodatkowo zaobserwowano, że chorzy z nowotworem pogarszali się znacznie szybciej niż chorzy nienowotworowi [mediana czasu do poważnego zdarzenia wynosiła 13 dni (QR 6–15)  vs 43 dni (20 – nie osiągnięto); p<0,0001; HR=3,56; 95% CI; 1,65–7,69; po korekcji wieku]. Autorzy sformułowali trzy główne strategie dla chorych nowotworowych w kontekście COVID-19:

 

  • Celowe opóźnienie chemioterapii adiuwantowej lub elektywnej chirurgii w stabilnych nowotworach powinno być rozważone w obszarach endemicznych.

  • Ochrona osobista powinna być dostarczona szczególnie chorym nowotworowym i ozdrowieńcom.

  • Bardziej intensywna obserwacja i leczenie powinny być brane pod uwagę u chorych nowotworowych zainfekowanych COVID-19, szczególnie starszych i z chorobami współistniejącymi.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30096-6/fulltext

Rejestr IASLC chorych z COVID-19

 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC zaprasza do udziału w międzynarodowym rejestrze chorych torako-onkologicznych z zakażeniem COVID-19.

https://www.lungcancernews.org/teravolt-thoracic-cancers-international-covid-19-collaboration/

Nowe zalecenia NICE w kontekście COVID-19

 

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania

Zalecenia Włoskich Towarzystw Onkologicznych na czas epidemii COVID-19. 

 

Polska Liga Walki z Rakiem udostępniła aktualne zalecenia włoskich towarzystw lekarskich Włoskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (AIOM) dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2:


https://ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/336-zalecenia-wloskich-towarzystw-onkologicznych-dotyczace-postepowania-u-chorych-na-nowotwory-w-czasie-epidemii-koronawirusa-covid-19

 

Stanowisko PTOK w sprawie COVID-19

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie leczenia systemowego pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2:  https://ptok.pl/strona_glowna/stanowisko_ptok_ws_covid19

Informacje ASCO dla lekarzy, prowadzących chorych na COVID-19

 

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej przygotowało materiały dla onkologów zajmujących się chorymi zainfekowanymi koronawirusem
SARS-CoV-2

https://connection.asco.org/magazine/asco-member-news/resources-oncologists-caring-patients-affected-novelcoronavirusemail=8369489ef65285ea5c0a6065fc7946e7c6d6555a79a7f9f4e8d3d5c1109b5fa6

„Praktyczne zalecenia dla radioterapii w raku płuca w kontekście pandemii COVID-19.”

 

Opublikowany został konsensus ESTRO-ASTRO pt: „Praktyczne zalecenia dla radioterapii w raku płuca w kontekście pandemii COVID-19.”  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814020301821

© All Rights Reserved. By Reniak 2018 PolGRP

PolGRP ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Tel: +48 883 308 323